1. คำอธิบาย เงื่อนไข และข้อจำกัดในการบริการ
ของ บริษัท เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จำกัด สงวนสิทธิ์ให้บริการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์และจัดส่งสินค้านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ")
 
ในการใช้บริการนี้ คุณต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ และอนุญาตให้เราดำเนินการจัดการข้อมูลของคุณได้ โดยคุณจะต้องลงทะเบียนก่อนการใช้บริการ
 
โปรดทราบว่าการใช้บริการนี้ บางช่องทางการจัดส่งสินค้ามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
 
ราคาสินค้าที่ระบุในหน้าเว็บไซต์เป็นราคาโดยประมาณเท่านั้น โดยเราจะเสนอราคาที่แน่นอนในใบเสร็จรับเงิน/เอกสารการซื้อขายให้แก่คุณ สัญญาระหว่างคุณและเราในการซื้อสินค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณได้ตกลงยอมรับในราคาสินค้าที่แน่นอนดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนสินค้าที่มีจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่เรามีอยู่ ซึ่งเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการและรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์
 
การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการของเรานี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งได้ระบุไว้ต่อไปในเว็บไซต์นี้
 
2. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท
เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์ และถือว่าคุณได้ให้ความตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้วเมื่อคุณใช้บริการสั่งซื้อสินค้า เรานอาจทำการยกเลิกการให้บริการนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้
 
3. การลงทะเบียนใช้บริการ และผู้ไม่มีสิทธิใช้บริการ
ในการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดที่คุณได้ให้ไว้แก่เรา คุณตกลงจะแจ้งให้ทราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางอีเมลล์ jtpackoffoods@gmail.com หรือทำการแก้ไขข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยตรงทันที
 
หากท่านประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียน ให้ท่านแจ้งไปยังศูนย์บริการลูกค้าทางอีเมลล์ jtpackoffoods@gmail.com
 
เรามีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของคุณได้หากเรามีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าคุณฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ การยกเลิกการลงทะเบียนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งมีลักษณะเป็นการต่อเนื่องแต่ประการใด
 
4. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ
ระหว่างการลงทะเบียน เราจะขอให้คุณสร้างรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีของคุณ ซึ่งคุณจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการใดๆ ที่กระทำผ่านทางบัญชีของคุณ หากคุณสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของคุณโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงจะแจ้งให้เราทราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์โดยไม่ชักช้า หากเรามีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของเราไปโดยมิชอบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของคุณหรือขอให้คุณเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของคุณถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น
 
5. รายละเอียดและเงื่อนไขในการบริการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ (Order By Phone)
5.1  บริการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์” คือ บริการที่คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ได้ทางโทรศัพท์
5.2  คุณสามารถใช้บริการนี้ได้ โดยโทรมาที่ 0-2033-7999 (Auto),    0-2033-7900 (Call center) (ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น) เราจะจัดให้มีพนักงานรับสายซึ่งเสมือนเป็นผู้ช่วยของคุณในการซื้อสินค้า เพื่อรับคำสั่งซื้อสินค้า (Order) ของคุณ
5.3  เมื่อคุณทำคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว เราจะยืนยันคำสั่งซื้อ รวมถึงรอบการจัดส่ง สถานที่จัดส่งสินค้า พร้อมกับแจ้งราคาสินค้าโดยประมาณการให้แก่คุณทางโทรศัพท์ หรือทาง email ที่คุณแจ้งไว้ในวันเดียวกันกับวันที่ได้รับคำสั่งซื้อจากคุณ
 
6. การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อความ รวมถึงภาพและการออกแบบหน้าเว็บเพจ ตลอดจนบรรดาภาพประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจ
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ถือเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้เว็บไซต์") และเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี และข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในการที่จะไม่ทำลายชื่อเสียงและทำให้เสื่อมซึ่งสิทธิของเราหรือสิทธิของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น
 
ทั้งนี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ตามที่ระบุดังต่อไปนี้
 
•  ใช้เว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากเพื่อการใช้งานของตน ซึ่งหมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ทำการคัดลอก ดาวน์โหลด หรือแจกจ่ายข้อความในเว็บไซต์ มากกว่าที่จำเป็นเพื่อการใช้งานของตน
•  กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หรือการกระทำการไม่ว่าในทางใดอันเป็นการขัดขวางผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น
•  กระทำการในทางใดๆ ที่กระทบต่อข้อความหรือลักษณะทางเทคนิคของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุมัติจากเรา
•  กระทำการอันกระทบต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์
•  ใช้เว็บไซต์ในการแจกจ่ายข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอ (สแปม) หรือข้อความลูกโซ่ หรือส่งไวรัสหรือโปรแกรมใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์
•  ส่งข้อความใดๆ ที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายไปยังเว็บไซต์
•  สร้างข้อความปลอมเพื่อบิดเบือนการแสดงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์หรือพยายามเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้เว็บไซต์
 
7. การใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
ห้ามมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้แก่
 
•  การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการรบกวน ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ขัดกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นการแบ่งแยกทางศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ หรือเพศ ที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในท้องที่ใดๆ
•  การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการคุกคามความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือผลประโยชน์ตามกฎหมายของลูกค้า ผู้ใช้เว็บไซต์ ร้าน หรือร้านอื่นในเครือเทสโก้
•  การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
•  การกีดกันมิให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้
•  การละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายในการสื่อสารทางระบบอิเล็คทรอนิกส์สาธารณะ
•  การขัดขวางหรือทำให้เครือข่ายหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หยุดชะงัก
•  การสร้าง การแจกจ่าย หรือการเก็บสำเนาเอกสารอิเล็คทรอนิกส์และเอกสารอื่นที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 
 
เรามีสิทธิที่จะตัดข้อความใดๆ ที่เป็นอันตรายออกจากเว็บไซต์ และมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้เว็บไซต์ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเราโดยการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนได้ ความเสียหายนี้ให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดแก่เรา หรือความเสียหายที่บุคคลภายนอกเรียกร้องจากเราอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ ความเสียหายหมายถึงทั้งความเสียหายโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการใช้สิทธิเรียกค่าชดเชย และการแก้ไขสภาพที่บกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต และให้ถือว่าค่าปรับเป็นตัวเงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บจากเราจากการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายอันเนื่องจากการที่ผู้ใช้เว็บไซต์ใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความเสียหายด้วย
8. การใช้บริการ
เราพยายามอย่างที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของการบริการ อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยลักษณะทางเทคนิคของการให้บริการ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะสามารถใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์หรือโดยปราศจากซึ่งปัญหาใดๆ แต่หากท่านพบความผิดพลาดทางเทคนิค ท่านสามารถรายงานความบกพร่องผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ได้ และเราจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
 
เราสงวนสิทธิ์ที่จะมิให้ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าถึงเว็บไซต์ ได้หากมีความจำเป็นในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา หรือปรับปรุงระบบ หรือเพื่อการนำระบบใหม่ๆ มาใช้
 
เรามีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการจัดให้มีการบริการได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และทำการขยายการให้บริการออกไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย ซึ่งคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการในระหว่างขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อผ่านการบริการทางเว็บไซต์
 
9. ความรับผิด
แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความในเว็บไซต์ ก็ตาม เราก็ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้เว็บไซต์ หากเราพบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่เราในการที่จะแก้ไข เราจะทำการปรับปรุงข้อความโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
 
10. การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและความยินยอมในการดำเนินการกับข้อมูล
 
เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับ ทั้งนี้ คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้ให้ไว้แก่เราเพื่อการดำเนินการดังต่อไปนี้
 
(1)  การให้บริการ โดยเฉพาะการรับคำสั่งซื้อ ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ และส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางที่ท่านกำหนด การชำระเงิน การออกใบเสร็จค่าสินค้า การสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ
(2)  การให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับสินค้า บริการ และส่วนลด ของเรา (โดยเฉพาะทางอีเมลล์ โทรศัพท์)
 
คุณตกลงให้ความยินยอมแก่เราในการจัดการข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ในระหว่างการลงทะเบียนใช้บริการ
 
หากคุณใช้บริการผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เรามีสิทธิบันทึกเสียงเพื่อประโยชน์ในการประเมินและพัฒนาคุณภาพของการให้บริการของเรา
 
เราขอแจ้งว่าเราจะดำเนินการกับข้อมูลของคุณ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้แล้วเท่านั้น
 
คุณตกลงว่าได้ให้ข้อมูลของคุณในการสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วยความสมัครใจ
 
11.ข้อกำหนดอื่นๆ
 
ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงความตกลงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย การระงับข้อพิพาทให้กระทำในศาลไทยตามภูมิลำเนาของบริษัท ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความในเว็บไซต์ ในภาษาไทยเป็นหลัก
 
หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้ข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวสิ้นผล และให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนอื่นมีผลใช้บังคับต่อไป
 
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าครั้งเดียวหรือเป็นการฝ่าฝืนซ้ำเดิมก็ตาม แต่เราไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าว ไม่ให้ถือว่าเราสละสิทธิและไม่เป็นการกระทบสิทธิของเราในการใช้สิทธิในภายหลัง หากเรายกเว้นการฝ่าฝืนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นการฝ่าฝืนใดๆ ในอนาคตหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แต่ประการใด เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา