เกี่ยวกับเรา

 Home / เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จํากัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่าย สินค้าด้านบรรภัณฑ์ เช่น กล่องโฟม และ ถาดโฟม บรรจุอาหาร ในขณะนั้นมีเพียงสํานักงานและโรงงานขนาดเล็ก เริ่มต้นจากพนักงานไม่กี่คน ณ วันนี้ บริษัท เจ.ที.แพ็ค จํากัด ได้ทําการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จํากัด เพื่อแสดงถึงศักยภาพการเป็นผู้นําในด้านการผลิตและจัดจําหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหาร อย่างครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้านทั่วประเทศและได้ดําเนินธุรกิจภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้เป็นมาตรฐานในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ


VISION

"เราคือทางเลือกที่ดีกว่า สำหรับบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร"

ส่งมอบ ความสะดวก สุขอนามัย

เพิ่มคุณค่า อาหาร,เครื่องดื่ม

ด้วยความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์

เพื่อสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า

ด้วยทีมงานมืออาชีพร่วมกับบริษัทคู่ค้า

พร้อมพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นของเราและสังคม

พันธกิจ

1.มาครบจบที่เดียว ตอบโจทย์ทุกความต้องการของบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยความหลากหลายของสินค้าที่มีให้เลือกสรร เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าตามความต้องการได้ครบจบในที่เดียว

2.ทีมงานคุณภาพ พนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง

3.สร้างประสบการณ์ที่ดี ระหว่างลูกค้า,คู่ค้าหรือพนักงานผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัลและใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

4.แบ่งปันความรู้สู่ผู้อื่น สร้างสังคมการแบ่งปันองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะต่างๆให้ขยายวงกว้าง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ

5.การห่วงใยและแบ่งปัน สร้างสังคมการดูแลและแบ่งปันเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในองค์กร นำไปสู่ความแข็งแรงของสถาบันครอบครัวและรวมถึงการให้การสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง

Copyright © 2020 J.T. Pack of Foods Co.,Ltd.All rights reserved.