เกี่ยวกับเรา

 Home / เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จํากัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่าย สินค้าด้านบรรภัณฑ์ เช่น กล่องโฟม และ ถาดโฟม บรรจุอาหาร ในขณะนั้นมีเพียงสํานักงานและโรงงานขนาดเล็ก เริ่มต้นจากพนักงานไม่กี่คน ณ วันนี้ บริษัท เจ.ที.แพ็ค จํากัด ได้ทําการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จํากัด เพื่อแสดงถึงศักยภาพการเป็นผู้นําในด้านการผลิตและจัดจําหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหาร อย่างครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้านทั่วประเทศและได้ดําเนินธุรกิจภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้เป็นมาตรฐานในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ


VISION

"เป็นศูนย์กลางบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สมัยใหม่
บริการด้วยความรวดเร็วและ เชื่อถือได้"

ซึ่งมีสินค้าหลากหลายรายการสำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่มทั้งรูปแบบและดีไซน์ให้คุณได้เลือกสรรโดยมุ่งเน้นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลทั้งสินค้าประเภท โฟม พลาสติกกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยมีการจัดจำหน่ายหลากหลายช่องทาง ทั้ง Off line และ On line ฯลฯ


พันธกิจ

1. (สรรหาและคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้ตรงตาม ความต้องการตลาดในราคาที่คุ้มค่า) ตอบโจทย์ทุกความต้องการของบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยความหลากหลายของสินค้าที่มี  ให้   เลือกสรร   เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าตามความต้องการได้ครบจบในที่เดียว

2. (กระจายสินค้าสู่ทุกพื้นที่และส่งมอบสินค้าตรงตามคำมั่นสัญญาลูกค้า) ส่งมอบสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตามวันและเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ 

3. (มุ่งมั่นที่เป็นองค์กรดิจิตอลและสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร) สร้างประสบการณ์ที่ดี ระหว่างลูกค้า, คู่ค้าหรือพนักงานผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัลและใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

4. (สร้างทีมงานมืออาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต) พนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง

5. (ใส่ใจและแบ่งปันสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม) สร้างสังคมการแบ่งปันองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้ขยายวงกว้าง  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย ที่ดีของพนักงานในองค์กร นำไปสู่ความแข็งแรงของสถาบันครอบครัว   รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง


Copyright © 2020 J.T. Pack of Foods Co.,Ltd.All rights reserved.