บริษัท เจ.ที. แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จำกัด
เข้าร่วมสนับสนุน ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน “งานวันเกษตรแห่งชาติ หรืองานเกษตรแฟร์ “ ภายใต้แนวคิด “เกษตรศาสตร์นำไทย นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
โดยการส่งมอบหลอดดูดน้ำย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ (หลอด PLA) BIOPLANT จำนวน 225 กล่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมภายในงานเกษตรแฟร์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กำหนดจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562
 
จากแนวคิดการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัย ภายในงานร้านค้าต่างๆ จึงร่วมมือกัน งดใช้โฟม และร่วมกันคัดแยกขยะ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ เรื่องลดการใช้พลังงาน และจัดการน้ำเสีย เพื่อลดมลพิษ ลดปริมาณขยะ ลดการใช้ทรัพยากร และเชิญชวนให้ผู้ที่มาร่วมภายในงานเกษตรแฟร์ครั้งนี้  นำกระบอกน้ำ กระเป๋าถุงผ้า ภายในงานงดบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับโฟม  ซึ่งการริเริ่มใส่ใจสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ของ JT PACK OF FOODS เป็นอย่างดี
โดยทาง JT PACK OF FOODS ได้มีการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์หลอดกระดาษ PLA  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถย่อยสลายได้ 100%  
หลอด PLA (Polylactic Acid) คือแป้งที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นใหม่ได้ (renewable resource) ซึ่งได้แก่ พืชที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น ข้าวโพด และมันสำปะหลัง โดยมีกระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการบดหรือโม่พืชนั้นให้ละเอียดเป็นแป้ง
จากนั้นทำการย่อยแป้งให้ได้เป็นน้ำตาล และนำไปหมัก (fermentation)ด้วยจุลินทรีย์เกิดเป็น Lactic Acid ซึ่งมีกรรมวิธีคล้ายกับการหมักเบียร์
จากนั้นนำ Lactic Acid ที่ได้มาผ่านกระบวนการทางเคมี เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นสารใหม่ที่มีโครงสร้างทางเคมีเป็นวงแหวนเรียกว่า lactide
หลังจากนั้นนำมากลั่นในระบบสุญญากาศเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างได้เป็นโพลิเมอร์ของ lactide ที่เป็นสายยาวขึ้นเรียกว่า Polylactic Acid (PLA)
และได้ผลลัพธ์ ออกมาเป็น หลอดดื่มน้ำจาก ธรรมชาติ BIO PLANT โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ ได้ถูกใช้ในบูธต่างๆ  ของนิสิตได้นำไปใช้ภายในกับผู้ที่มาร่วมงาน งานเกษตรแฟร์ ครั้งนี้
ติดตามข่าวสารทาง facebook page ได้ที่
https://www.facebook.com/jtpackoffoods/