เกี่ยวกับเรา
บริษัท เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จํากัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2532
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่าย สินค้าด้านบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องโฟม และ
ถาดโฟม บรรจุอาหาร ในขณะนั้นมีเพียงสํานักงานและโรงงานขนาดเล็ก เริ่มต้นจากพนักงานไม่กี่คน
ณ วันนี้ บริษัท เจ.ที.แพ็ค จํากัด ได้ทําการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จํากัด
เพื่อแสดงถึงศักยภาพการเป็นผู้นําในด้านการผลิตและจัดจําหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหาร อย่างครบวงจร
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้านทั่วประเทศและได้ดําเนินธุรกิจภายใต้
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้เป็นมาตรฐานในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
VISION
"เราคือทางเลือกที่ดีกว่า สำหรับบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร"

ส่งมอบ ความสะดวก สุขอนามัย
เพิ่มคุณค่า อาหาร,เครื่องดื่ม
ด้วยความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์
เพื่อสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า
ด้วยทีมงานมืออาชีพร่วมกับบริษัทคู่ค้า
พร้อมพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นของเราและสังคม
พันธกิจ
1

มาครบจบที่เดียว ตอบโจทย์ทุกความต้องการของบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยความหลากหลายของสินค้าที่มีให้เลือกสรร เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าตามความต้องการได้ครบจบในที่เดียว
2

ทีมงานคุณภาพ พนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง
3

สร้างประสบการณ์ที่ดี ระหว่างลูกค้า,คู่ค้าหรือพนักงานผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัลและใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ
4

แบ่งปันความรู้สู่ผู้อื่น สร้างสังคมการแบ่งปันองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะต่างๆให้ขยายวงกว้าง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
5

การห่วงใยและแบ่งปัน สร้างสังคมการดูแลและแบ่งปันเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในองค์กร นำไปสู่ความแข็งแรงของสถาบันครอบครัวและรวมถึงการให้การสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง
นโยบายคุณภาพ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและ
มีความหลากหลาย
ส่งสินค้าตรงเวลา
โดยมุ่งเน้นการกระจาย
สินค้าทุกพื้นที่เพื่อเพิ่มความ
พึงพอใจของลูกค้า
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและ
การบริหารต้นทุน
เพื่อขยายการเติบโต
ของธุรกิจ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่คุ้มค่า
และดำเนินการจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูลอย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง รวมทั้งมาตรการการป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย
สนับสนุนและกำกับดูแลสภาพแวดล้อม
ให้ปลอดภัยและเหมาะสม
ต่อการทำงาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
เจ็บป่วย และอุบัติเหตุโดยกำจัดและ
ลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
และ ความปลอดภัย
ปฏิบัติตามพันธสัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย กฎหมายและข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน โดยการให้คำปรึกษาและ
การมีส่วนร่วมของพนักงานและ
ตัวแทนพนักงาน
มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหาร
อย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีและ
การจัดการที่ทันสมัย
ค่านิยมหลัก
  • ทำมากกว่าที่หวัง
  • สนุกต่ออุปสรรค
  • คิดบวก
  • ทีมงานสัมพันธ์
  • ความมีจริยธรรม
  • รับผิดชอบต่อหน้าที่